Gepubliceerd: 5 Maart 2021

ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Predator webdesign. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Predator webdesign, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst.

Door akkoord te gaan met de offerte van Predator webdesign verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.

DEFINITIES

 1. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, teksten, video’s, modules/plug-ins, gekozen template, scripts en databases
 2. Onderhoud: up to date en bijwerken van programma’s en plugins die uw website werkend maken. Het up to date houden van de beveiliging, het verwijderen van eventuele spam en het maken van een maandelijkse backup
 3. Abonnement: het door Predator webdesign inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten, het plaatsen van nieuwe modules/plug-ins, wijzigingen in databases of het wijzigen van de gebruikte template in de bestaan- de website van de opdrachtgever. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Predator webdesign een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Door akkoord te gaan met een offerte van Predator webdesign verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Predator webdesign en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 2. Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer afwijkingen expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Predator webdesign opgenomen wordt.

OFFERTES EN AANBIEDINGEN

 1. Alle offertes en aanbiedingen door Predator webdesign zijn geheel vrijblijvend. Offertes en aanbiedingen door Predator webdesign blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Predator webdesign.
 2. Facturering geschiedt op basis van deze offerte. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Predator webdesign zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen d.m.v. een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief  eventuele reiskosten, verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 5. Predator webdesign heeft de mogelijkheid om voor en/of tijdens (lopende) opdrachten een percentage van het volledige bedrag alvast in rekening te brengen, met name bij lang lopende opdrachten.
 6. Predator webdesign heeft de mogelijkheid om voor aanvang van de werkzaamheden een (aan)betaling te verlangen.
 7. Onder verstrekte opdrachten of akkoorden op offertes of aanbiedingen verstaan we elke manier waarop deze tot stand is gekomen, zowel schriftelijk als mondeling, zowel via e-mail als telefonisch.

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Predator webdesign zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Predator webdesign het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Predator webdesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Predator webdesign worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Predator webdesign zijn verstrekt, heeft Predator webdesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Predator webdesign dient een correct en compleet overzicht van het materiaal te ontvangen, voordat er een structuur/design wordt geleverd ter goedkeuring. Dit materiaal dient definitief te zijn en na ontvangst niet meer te worden gewijzigd. Structuren en de- sign worden gemaakt op basis van deze gegevens. Mochten er later toch aanzienlijke wijzigingen komen in de toegezonden content, dan wordt hier extra meerwerk voor in rekening gebracht.
 5. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Predator webdesign gerechtigd de zaken op te slaan en eventueel te verwijderen voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 6. Predator webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Predator webdesign is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Predator webdesign de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever gelden de leveringsvoorwaarden van de copywriter.
 8. Indien door Predator webdesign of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Predator webdesign voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de over-eenkomst/offerte te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing overgaan. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Predator webdesign zal daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.

DUUR EN BEËINDIGING

 1. Het ontwerpen van een nieuwe website door Predator webdesign voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.
 2. Het onderhoudspakket maakt deel uit voor de juiste werking van de website. Na oplevering gaat de opdrachtgever een verbintenis aan voor 36 maanden. Deze wordt stilzwijgend verlengt zonder schriftelijke opgave. Indien opdrachtgever na deze 36 maanden het onderhoud wenst te beeindigen vervallen alle genoemde werkzaamheden al welke deze inhouden en staat Predator webdesign niet meer garant voor een juiste werking van de website.
 3. Een abonnement met ingekochte uren is onbeperkt geldig. Van tevoren wordt zo goed als mogelijk de duur van de te leveren dien-sten aan de opdrachtgever doorgegeven en na akkoord uitgevoerd. De opdrachtgever ontvangt de gewerkte uren in een overzicht.
 4. Predator webdesign heeft het recht het onderhoudspakket of abonnementen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Predator webdesign gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 5. Predator webdesign heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
 6. Indien opdrachtgever na gegeven opdracht, tijdens de ontwerp- of productiefase de opdracht wenst te annuleren, is Predator webdesign gerechtigd een deel van of alle kosten in rekening te brengen.
 7. Predator webdesign heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haat zaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haat zaaiende, ophitsende, discriminerende of por- nografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen of door Predator webdesign geplaatst wil hebben. De opdrachtgever dient dan ook direct elke naamsvermelding van Predator webdesign op de site te verwijderen.
 8. Predator webdesign heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever zelfstandig of door derden onderhoud heeft verricht of laten verrichten. Predator webdesign neemt geen verantwoordelijkheid voor onderhoud van derden waarbij schade ontstaat of waarbij gebruikt is gemaakt van software die niet compatibel is met de Predator webdesign aanbevolen onderhoudssoftware.

LEVERING EN LEVERTIJD

 1. Predator Webdesign gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het maken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
 2. Bij het ontwerpen van een nieuwe website en/of grafisch ontwerp maakt Predator Webdesign eerst een basisontwerp en structuur van de site en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en de gehele structuur en geeft commentaar, aan-en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Predator webdesign. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp of structuur, gaat Predator webdesign ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp/structuur of het bin- nen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Predator webdesign over tot het voltooien van de volledige website en/ of grafisch ontwerp. Hiervan zal voorafgaand een email worden gezonden.
 3. Tussentijdse resultaten worden door Predator webdesign op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.
 4. Mocht Predator webdesign onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen,dan kan Predator webdesign schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Predator webdesign een termijn van minimaal 1 maand gegund wordt om haar verplichtingen na te komen of uit te besteden aan derden.
 5. Door Predator webdesign gemaakte websites zijn eigendom van de opdrachtgever; een complete back-up kan worden op-gevraagd vanuit het archief. 
 6. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Predator webdesign, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.
 7. Predator webdesign is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren func-tioneren. Het daaruit vloeiend meerwerk om e.e.a. op te lossen zal worden gefactureerd met een melding en na akkoord van de opdrachtgever. Predator webdesign is niet automatisch aansprakelijk om problemen van derden op te lossen.

OVERMACHT

 1. Predator webdesign aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Predator webdesign als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de over- eenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Predator webdesign alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Predator webdesign geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ont- bonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Predator webdesign tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
 3. Predator webdesign heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat opdrachtgever zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Predator webdesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaam register of anderen zaken waarop Predator webdesign geen invloed kan uitoefenen.

PRIJZEN

 1. Alle geoffreerde prijzen zijn prijzen waarop geen BTW geheven wordt.
 2. Wijzigingen in de tarieven worden door Predator webdesign minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdracht-gever. Dit geldt niet voor lopende opdrachten, onderhoudspakketten en abonnementen.
 3. Predator webdesign behoud zich het recht voor om voor aanvang van werkzaamheden een aanbetaling te verlangen.
 4. Offerteprijzen zijn gebaseerd op een continue doorloop van een opdracht door het productieproces. Wanneer dit proces stagneert omdat de opdrachtgever achterblijft met informatie of materiaal dan is Predator webdesign gerechtigd om bij het hervatten van de werkzaamheden de kosten voor inwerktijden in rekening te brengen.
 5. Extra wensen van de opdrachtgever, die niet van tevoren zijn afgesproken en niet in de offerte vermeld staan, zullen resulteren inextra werk, waarvoor Predator webdesign naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd. Extra werk zal altijd van te voren mondeling of schriftelijk per email worden gemeld en na akkoord worden uitgevoerd.
 6. Predator webdesign is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Predator webdesign doorgevoerd.
 7. Predator webdesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider.

BETALING

 1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website en/of grafisch ontwerp wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Predator webdesign is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Predator webdesign het verschuldigde bedrag te voldoen.
 2. Voor het onderhoudspakket voor een website wordt door Predator webdesign aan de opdrachtgever elk jaar een factuur gestuurd. De opdrachtgever dient na het verzenden van de factuur door Predator webdesign het verschuldigde bedrag te voldoen.
 3. Bij een abonnement voor een website wordt door Predator webdesign aan de opdrachtgever een factuur gestuurd. De opdracht- gever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Predator webdesign het verschuldigde bedrag te voldoen. Abonnementen dienen vooraf te worden betaald.
 4. In gevallen van meerdere opdrachten behoudt Predator webdesign zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 5. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeenge- komen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 1 maand na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan Predator webdesign over het openstaande bedrag.
 6. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 7 dagen na facturering Predator webdesign hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
 7. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Predator webdesign een aanmaning tot betaling verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 8. Opdrachtgever krijgt het gebruiksrecht op het geleverde webdesign en de diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtin- gen jegens Predator webdesign heeft voldaan. Bij het uitblijven van de betalingsverplichting behoudt Predator webdesign het recht om de website offline te zetten.
 9. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde ontwerpen, website en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Predator webdesign heeft voldaan.

COPYRIGHT

 1. Al het door Predator webdesign vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Predator webdesign niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten (huisstijlen) dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld/ gemaakt is.
 2. Het eigendom van door Predator webdesign verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen, teksten blijft volledig eigendom van Predator webdesign, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Predator webdesign hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Predator webdesign gerechtigd hier- voor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 3. Predator webdesign behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 
 4. Onderhoud of wijzigingen in de website of design door derden van de door Predator webdesign gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer door Predator webdesign toestemming wordt gegeven en de vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij Predator webdesign een contract is aangegaan. Wijzigingen door derden in het design/vorm- geving wordt slecht toegestaan na overleg met Predator webdesign. Voor onderhoud of wijzigingen van derden wordt een nieuwe gebruiker en paswoord aangemaakt. Derden hebben geen toegang tot de site met de paswoorden welke worden gebruikt door Predator webdesign. Voor het aanmaken van een nieuwe gebruiker en paswoord en toekenning van rechten wordt het normale uurtarief in rekening gebracht.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Voor zover Predator webdesign bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Predator webdesign weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Predator webdesign op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Predator webdesign of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Predator webdesign.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Predator webdesign slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Predator webdesign voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Predator webdesign kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het ver- zenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 4. Predator webdesign is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde mate- riaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht zoals afbeeldingen en teksten van derden. Het aangeleverde mate- riaal door de opdrachtgever dient vrij van copyright van derden te zijn of de opdrachtgever zorgt zelf voor het benodigde copyright op de aangeleverde illustraties, fotomateriaal en teksten. De opdrachtgever is hier zelf verantwoordelijk voor.
 5. De opdrachtgever dient Predator webdesign terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers ge- gevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Predator webdesign geleden schade.
 6. Tenzij anders is overeengekomen levert Predator webdesign de door haar ontwikkelde websites af met software in de op dat mo- ment actuele stabiele versies.
 7. Predator webdesign is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opge- leverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden. Hierbij is het niet van belang of de schade ontstaan is door on- oordeelkundig handelen van betrokkenen, dan wel veroorzaakt wordt door tekortkomingen aan software die door Predator webdesign voor onderhoudswerkzaamheden is geadviseerd, dan wel veroorzaakt wordt door het gebruik van andere software dan welke door Predator webdesign is geadviseerd. Predator webdesign is niet aansprakelijk voor gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld t.b.v. hosting.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toe- stemming van de opdrachtgever.
 2. Door Predator webdesign of door derden ontwikkelde scripts en programma’s, template key’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Predator webdesign.
 3. Bronbestanden, gebruikt voor de creatie van het webdesign worden niet aangeleverd tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Bronbestanden kunnen echter in overleg mogelijk worden afgegeven tegen betaling. Bronbestanden hoeven niet door Predator webdesign te worden overgedragen aan de opdrachtgever.
 4. De door Predator webdesign gedownloade stock fotografie is tevens ook eigendom van de opdrachtgever indien de factuur hier- voor is betaald. Bronbestanden bewerkt voorvloeiend uit de gedownloade stock fotografie worden niet automatisch overgedragen, tenzij anders overeengekomen.

PRIVACY BEPALINGEN

1. Zie privacy reglement online op www.predatorwebdesign.nl

BROWSERCOMPTABILITEIT

1. De kans is groot dat de door Predator webdesign gemaakte websites ook in oudere versies van genoemde browsers en andere weinig gebruikte andere browsers prima functioneren. Dit wordt echter niet door Predator webdesign gegarandeerd

OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Predator webdesign noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Predator webdesign behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van een reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen naschriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoor- waarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoor- waarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangst-datum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

WEBWINKELS EN CONTENT MANAGEMENT SYSTEMS (CMS)

 1. Predator webdesign maakt gebruik van bepaalde opensource systemen op het internet, als basis voor een website of een webwinkel, te weten: WordPress, Woocommerce, etc. Predator webdesign is niet verantwoordelijk voor wijzigingen, aanpassing of updates gemaakt door bovengenoemde bedrijven, met als gevolg dat gegevens, data en opmaak van de website c.q. webwinkel verloren gaan.
 2. Ook andere gevaren voortkomend uit onjuist onderhoud door bovengenoemde bedrijven, zoals hacken van websites c.q. webwinkels kunnen niet worden verhaald op Predator webdesign. Content Management Systeem (CMS) houdt ook in dat de eigenaar van de website de tekst en de afbeeldingen binnen het content kan aanpassen of wijzigen. Ook bestaat de mogelijkheid om extra pagina’s aan te maken. Echter is het niet toegestaan om zelf de lay-out van de website, templates, zowel headers, menubalken, ach- tergrondkleuren en toegevoegde modules aan te passen, CSS toe te voegen/ wijzigen of te verwijderen, tenzij anders is overeenge- komen met Predator webdesign.

OVERIG

 1. Predator webdesign zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeen- komst verstrekt is aan Predator webdesign.
 2. Wanneer Predator webdesign bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voor- waarden die deze webhosting provider stelt.
 3. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen.
 4. Predator webdesign kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet goed functioneren van de door de hosting ge- leverde diensten. Duurt de bemiddeling met deze webhosting provider langer dan normaal, dan worden hiervoor administratie uren in rekening gebracht of worden deze in uw abonnement verwerkt. Predator webdesign zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, van de nieuwe opleveringsdatum en eventueel extre meerwerk op de hoogte stellen.
 5. Predator webdesign is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadruk- kelijk anders is overeengekomen.
 6. Predator webdesign behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van Predator webdesign te plaatsen op de openingspagina van de opgeleverde website d.m.v. een klein logo of link.

GESCHILLENREGELING EN TOEPASSELIJK RECHT

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Predator webdesign en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mo- gelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toe- passing.
 3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Arnhem aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door Predator webdesign met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Predator webdesign beslissend.
 4. Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website Predator webdesign

Deze voorwaarden zijn van toepassing op Webdesign, uitgevoerd door Predator webdesign, tenzij expliciet anders vermeld wordt. Door verlening van een opdracht aan Predator webdesign verklaart u op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden.